Regulamin loterii fantowej

An extravagant hotel, an enticing beach, and countless entertainment options can make you bored and lonely when you’re not joined by a gorgeous escort. You can find a friendly and young escort model for Dubai with the assistance of the companionship agency. They’re adept at touching and have the sexual charms to make you feel as if you’re a king or queen when you visit this beautiful city. BookRealEscorts provides the most sexually attractive and sexy escorts available in Dubai. You can choose from American, Brazilian, Slavic and Indian escorts as well as blonde, ginger, Asian American beauty escorts. There’s an escort that will suit your type of mood and sexual need. It is also possible to book an online escort using the directory if you’re not looking to browse through a variety of choices. Book your private escort prior to traveling to Dubai for a guaranteed an unforgettable time. Your guests will be given a wonderful time with the women who reside in Downtown Dubai or Palm Jumeirah. Many of these ladies are available to you in a couple, and will take care of your needs the most difficult. The hot girls will brighten your day. If you’re a guy who wants to impress his woman, book a Dubai private escort to get the dubai escorts best treatment from a professional and an experienced acquaintance. If you’re searching for an escort within Dubai, BookRealEscorts is the top local directory. The directory has verified escorts who will make your Dubai vacation unforgettable. The stunning escorts are able to help men heal their aching bodies and soul. And they possess the knowledge to leave him feeling completely satisfied. BookRealEscorts’ escorts have an extensive experience across the world of sex in all its aspects. They can bring joy to your life.

An escort service within NYC is an excellent choice for a variety of reasons. There are beautiful and skilled models. Additionally, you’ll enjoy more privacy and can get more orgasmic pleasure from your escape from crowds. The top models are worth knowing. Depending on your budget and preference escort service near me, you are able to select among a variety of options. Let’s glance at the advantages of employing an NYC chauffeur. This is the perfect spot to get an NYC Asian girl to escort. They’re extremely hot and you’ll be begging for more. They’re also professionally arranged to ensure your enjoyment. You’ll be amazed by their stunning curves and feel like you are a million dollars! Whichever you decide to choose will ensure that you’ll be happy. NYC Escorts are the leading service provider for escorts in the city. They arrive in less than 30 minutes, and be there anywhere you need them to. It is possible to choose an outcall or incall service for a constant supply of someone to talk to. It is possible to have a private escort, which will protect your private life and relationship. Even though NYC escorts are expensive however, you can get a significant savings by using a reliable company. An escort that is of high quality guarantees you an enjoyable, safe and enjoyable evening out. And if you’re unsure about what to pick You can always consult your escort. They’ll assist you in making the right decision in accordance with your preference and requirements.

There is no doubt that students are constantly occupied in their studies, assignments and various other extracurricular pursuits. Students are also exploring new topics via social media or forums. It’s these students who post bad reviews on these platforms. essay editors They aren’t fake reviews, since real customers usually give their name as well as an account number. You can also distinguish between a legitimate review from a fake by examining how long the reviews are. A real review will be brief and concise A fake review will be lengthy and incoherent.

 1. Nazwa loterii fantowej
  Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Żółte
  Mikołaje – Toruńskie Licea Pomagają”
 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
  Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Antoni
  Radkiewicz posługujący się dowodem osobistym o numerze DCG553338
  zamieszkały w Czarnym Błocie, ul. Spokojna 9.
 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
  Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno-
  Skarbowego w Toruniu.
 4. Podstawa prawna
  Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
  hazardowych (Dz.U. 2020 poz. 2094).
 5. Zasięg loterii fantowej
   Loteria organizowana jest na terenie 7 toruńskich liceów:
   I LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń
   IV LO im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń
   V LO im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń
   X LO im. Stefana Banacha, Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100 Toruń
   Liceum Jagiellońskie, ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
   Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, ul. Szosa Chełmińska 83,
  87-100 Toruń
   VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100
  Toruń
 6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
  Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na zakup mobilnej świetlicy
  „UCZUSIA” dla Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. Każdego
  Człowieka w Toruniu.
 7. Czas trwania loterii fantowej
  Loteria rozpocznie się w dniu 9.12.2021 i zakończy się w dniu 11.12.2021.
 8. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w
  ramach loterii
  8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia
  udziału w loterii.

8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 1746 sztuk losów. Cena
jednego losu wynosi 10 złotych brutto. Poszczególne losy oznaczone są
kolejnymi numerami począwszy od 0001 do 1746.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży
  losów/kuponów loteryjnych
  9.1. Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniach od 9.12.2021
  do 10.12.2021 lub do wyczerpania losów na przerwach
  międzylekcyjnych w godzinach 7:30-15:00 w:
   I LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100
  Toruń
   IV LO im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 1/5, 87-100
  Toruń
   V LO im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń
   X LO im. Stefana Banacha, Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100
  Toruń
   Liceum Jagiellońskim, ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
   Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, ul. Szosa
  Chełmińska 83, 87-100 Toruń
   VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-
  100 Toruń
 2. Uczestnicy loterii fantowej
  10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w
  regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18
  roku życia.
  10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy
  współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz
  członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny
  należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.
  10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest
  równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego
  postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania
  zawartych w nim zasad.
 3. Zasady organizacji loterii fantowej
  11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup losu za kwotę
  10 zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9
  regulaminu,
  11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia
  nieograniczonej liczby losów.
 4. Nagrody loterii fantowej
  12.1. Nagrodami są:
  12.1.1. vouchery gastronomiczne do restauracji partnerskich:
   6 kuponów do restauracji Maestria o wartości 60 zł
  każdy,
   6 kuponów do restauracji Chudy Byk o wartości 50 zł
  każdy,
   6 kuponów do restauracji Widelec o wartości 50 zł
  każdy,
   12 kuponów do restauracji Azzurro o wartości 25 zł
  każdy,
   2 kupony do restauracji Monka o wartości 100 zł każdy,
   6 kuponów do restauracji Dolina Smaku o wartości 25 zł
  każdy,
   40 kuponów do kawiarni Lenkiewicz o wartości 10 zł
  każdy,
   1 kupon do restauracji Soprano o wartości 100 zł każdy,
   5 kuponów do restauracji Soprano o wartości 30 zł
  każdy,
   2 kupony śniadaniowe do restauracji Bułka o wartości
  35 zł każdy,
   2 kupony do restauracji Bułka o wartości 25 zł każdy,
   20 kuponów do restauracji Dobrze Zjesz o wartości 20 zł
  każdy,
   10 kuponów do restauracji Manekin o wartości 50 zł
  każdy

12.1.2. 98 statuetek Żółtych Mikołai o wartości 20 zł każda
12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 5240 złotych brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny
przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 30 %.
12.4. Fundatorem nagród są toruńskie restauracje: Maestria, Chudy
Byk, Widelec, Azzurro, Monka, Dolina Smaku, Lenkiewicz, Soprano,
Bułka, Dobrze Zjesz, Manekin oraz firma Impact.

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 11.12.2021 w sali
gimnastycznej IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, ulica
Warszawska 1/5 o godz. 11:00. Transmisja z tego wydarzenia
zostanie przeprowadzona w mediach społecznościowych akcji Żółte
Mikołaje. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich sprzedanych
losów. Każdy numer sprzedanego losu znajdzie się w urnie. Fakt
ten zostanie poświadczony przez wszystkich członków komisji
loterii. Następnie ogłoszone zostanie, do jakiej nagrody losowany
jest zwycięzca a osoba losująca będzie losowała numer z urny, w
której znalazły się numery wszystkich sprzedanych losów, które
zostały sprzedane w miejscach wymienionych w punkcie 9.
regulaminu. Ten proces zostanie powtórzony aż do wyczerpania
nagród. Jeden numer losu może wygrać tylko raz.
13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone
przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Żółte Mikołaje –
Toruńskie Licea Pomagają” powołanej przez Organizatora, której
przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2020 poz. 2094).
w zakresie loterii fantowych.
13.3. W przypadku wylosowania losu noszącego ślady
sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub
powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Żółte Mikołaje –
Toruńskie Licea Pomagają” stwierdzi nieważność takiego losu
i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
13.4. Numer losu zwycięzcy ogłaszany będzie podczas losowania
nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu oraz zostanie opublikowany
w mediach społecznościowych akcji Żółte Mikołaje – Facebook,
Instagram, strona internetowa www.zoltemikolaje.pl. Posiadacz takiego
losu winien zgłosić się do 3 dni po losowaniu nagród w dowolnej formie
– telefonicznej (505013604), mailowej
(antoni.radkiewicz@outlook.com) lub poprzez media społecznościowe
akcji Żółte Mikołaje.
13.5. Numery zwycięskich losów ogłoszone będą także w
miejscach sprzedaży losów, o których mowa w punkcie 9. regulaminu.

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagród zwycięzcom nie może nastąpić później niż
do dnia 24.12.2021 w siedzibie Organizatora. Istnieje możliwość
odbioru nagród za pośrednictwem kuriera po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym z Organizatorem. Koszt przesyłki kurierskiej
pokrywa Organizator.
14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie
zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością
Organizatora.

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
  15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii
  Organizator powoła Komisję Loterii „Żółte Mikołaje – Toruńskie Licea
  Pomagają”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin
  działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba
  posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
  grach hazardowych (Dz.U. 2020 poz. 2094) w zakresie loterii
  fantowych.
  15.2. Komisja Loterii „Żółte Mikołaje – Toruńskie Licea
  Pomagają” sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem
  wyników losowania loterii.
 2. Zasady postępowania reklamacyjnego
  16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania
  loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 17.12.2021.
  16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
  formie pisemnej.
  16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę stempla
  pocztowego.
  16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Żółte Mikołaje –
  Toruńskie Licea Pomagają”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 3
  dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku
  reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 3 dni roboczych
  od daty rozpatrzenia.
  16.5. Decyzja Komisji Loterii „Żółte Mikołaje – Toruńskie Licea
  Pomagają” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie
  przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi
przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

 1. Przedawnienie roszczeń
  17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z
  upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
  17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od
  dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na
  reklamację.
 2. Postanowienia końcowe
  18.1. Regulamin loterii „Żółte Mikołaje – Toruńskie Licea
  Pomagają” dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie
  internetowej www.zoltemikolaje.pl i w miejscach sprzedaży losów, o
  których mowa w punkcie 9 regulaminu.
  18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika
  Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, o każdej zmianie niniejszego
  regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
  18.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i
  użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z
  tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent,
  dystrybutor, sprzedawca.
  18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
  stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada
  2009 r. o grach hazardowych. (Dz.U. 2020 poz. 2094).
  18.5 Dane uczestników składających reklamacje, będą zbierane i
  przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby
  rozpatrzenia reklamacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

It’s not a secret that college students are never idle working on assignments, tests, and other extracurricular activities. However, some of them use their free time to visit websites and forums to get to know more about different subjects. Students are among them that leave bad reviews on social media sites. edu birdie reviews These aren’t fake reviews as real buyers usually provide their name as well as the order numbers. The length of reviews could help distinguish genuine reviews from fake ones. True reviews are concise and concise, while false reviews can be lengthy and long.

If you’re having trouble by a college assignment it is possible that you require aid to obtain the highest grade. It could be that you are too tired or don’t get enough rest because of studying. You might not be able to get used to a new language. Whichever the reason is that you need someone to create my essay could help you out. Hire an essay writer service now to handle pay to do my homework your task. Edubirdie makes it simple and straightforward to employ a writer.